Dione

ŽAIDIMO „LAIMĖK STILINGĄ DIONE ŠALIKĄ“

TAISYKLĖS1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1. Žaidimo organizatorius yra Akcinė bendrovė „Klaipėdos pienas“, juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „LAIMĖK STILINGĄ DIONE ŠALIKĄ“ taisykles (toliau – Taisyklės).


2. ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Žaidimas vyksta visuose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose Sūrio DŽIUGAS® namai, kuriuose prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais. Detalus Sūrio DŽIUGAS® namai vietų sąrašas pateikiamas: Namai | Džiugas House (dziugashouse.lt)


3. ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gruodžio 3 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2022 m. sausio 15 d. (paskutinė Žaidimo diena). Žaidimo Organizatorius turi teisę sustabdyti ar pratęsti žaidimą.


4. ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas žemiau šiose Taisyklėse.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su Organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

4.3. Jaunesni nei 18 metų asmenys Žaidime dalyvauti gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jei akcijoje dalyvauja bei laimėjimą patvirtina jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti akcijoje.


5. Žaidimo prizinis fondas:

5.1. Pagrindinis prizas – 50 (penkiasdešimt) vienetų DIONE šalikų.

5.2. Papildomi prizai – 1000 (vienas tūkstantis) vienetų DIONE pasirinkto skonio sveriamų ledų porcijų, pasirinktinai indelyje arba vafliniame ragelyje.


6. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1. Įsigyti bet kuriuos DIONE ledus parduodamus Sūrio DŽIUGAS® namai Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6.1.2. Sūrio DŽIUGAS® namai kasoje, kurioje buvo apmokėta už ledus, atsiimti nutrinamą akcijos kortelę. Laimėjimo statusas sužinomas nutrynus akcijos kortelės apsauginį sluoksnį.

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime gali dalyvauti daugiau nei vieną kartą.

6.3. Stilingo DIONE šaliko laimėjimo atveju bus renkami šie laimėtojo duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numeris.

6.4. Visais atvejais yra laikoma, kad nepilnamečio dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.

6.5. Žaidimo dalyvis turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu info@dione.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

6.6. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi 12 (dvylika) mėnesių po Žaidimo pabaigos termino.

6.7. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6.8. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.


7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS:

7.1 Žaidimo prizų atsiėmimas vyksta laimėjimo vietose, t.y. Sūrio DŽIUGAS® namai Lietuvos Respublikos teritorijoje: https://www.dziugashouse.lt/namai/

7.2. Laimėtojas, atsiimdamas prizą – stilingą DIONE šaliką, privalo užpildyti ir pasirašyti prizo priėmimo-perdavimo aktą ir pateikti Žaidimo organizatoriui išsaugotą laimingą nutrinamą akcijos kortelę. Kitu atveju prizas nėra išduodamas.

7.3. Laimėtojas, atsiimdamas prizą – sveriamus DIONE ledus vafliniame ragelyje arba indelyje, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui laimingą nutrinamą akcijos kortelę. Kitu atveju prizas nėra išduodamas.

7.4. Neatsiėmus prizų iki 2022 m. sausio 31 d. iš Žaidimo Organizatoriaus, prizai tampa jo nuosavybe ir laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

7.5. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

7.6. Atsiimdamas pagrindinį prizą, laimėtojas ir Žaidimo Organizatoriaus atstovas pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą, kurį jam pateikia Žaidimo Organizatoriaus atstovas. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

7.7. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

7.8. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.


8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA:

8.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2022 m. sausio mėn. 31 d. paštu adresu, adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda bei el. paštu: info@dione.lt

8.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.


9. PAPILDOMA INFORMACIJA:

9.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas, jei teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės Žaidimo dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia Žaidimo dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

9.2. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.dione.lt/laimekprizus.

9.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas www.dione.lt/laimekprizus. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

9.4. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu info@dione.lt


DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!